عضو شورای اسلامی شهر شهرضا: سالها است ضرورت بهره گیری از توانمندی بانوان در نهادهای قدرت و......

:::آرشیو:::


کد : 1757

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا گفت: سالها است ضرورت بهره گیری از توانمندی بانوان در نهادهای قدرت و امور اجرایی از سوی وابستگان به قدرت مطرح می‌شود، اما این مسئله تنها در حد شعار باقی مانده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهرضا، منصوره السادات صفوی در «هفتمین نشست تخصصی بررسی راهکارهای افزایش مشارکت زنان در توسعه پایدار با رویکرد فرهنگی اجتماعی»، که در سالن اجتماعات شهرداری شهرضا برگزار شد، عنوان کرد: تاریخ معاصر ایران همواره شاهد حضور زنانی بوده است که هر یک در جایگاه خود منشأ خدمات و ایجاد تحولات بسیاری بوده اند.

وی اظهار کرد: سالها است ضرورت بهره گیری از توانمندی بانوان در نهادهای قدرت و امور اجرایی از سوی وابستگان به قدرت مطرح می‌شود، اما این مسئله تنها در حد شعار باقی مانده است.

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا بیان کرد: بانوان در طول دوران حضور اجتماعی خود، توان استعداد ذاتی خود را به اثبات رسانده و تلاش کرده اند تا با بیشترین توان در صحنه های اجتماعی حاضر باشند.

صفوی تصریح کرد: یکی از مهمترین مواردی که تاکنون از حضور جدی زنان در همه عرصه های اجتماعی جلوگیری کرده، عدم خودباوری بانوان بوده است، بانوان جامعه تحت تأثری یک تفکر تاریخی همچنان خود را در مرتبه ای پایین تر از مردان می بینند در حالی که این رویکرد باید تغییر کند.

وی تأکید کرد: بانوان جامعه باید زمینه سازی برای حضور مستمر و کارساز در اجتماع را از خودشان شروع کنند، یعنی با ایجاد نهادهای مدنی برآمده از جامعه زنان، سعی در توانمندسازی خود و در نتیجه ایجاد بستر مناسب برای پذیرش اجتماعی باشند.

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حضور گسترده زنان در شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: باوجودی که پیوستگی فرهنگ زیادی بین شهرها و مناطق مختلف وجود دارد، اما شوراهای اسلامی این مناطق به ویژه آنجا که رابطه شوراهای فرادست و فردست مطرح است، رابطه مناسبی که نشانه پیوست فرهنگی باشد، را ندارند.

صفوی با تأکید بر ضرورت تشکیل مجمع مشورتی بانوان عضو شوراهای اسلامی استان اصفهان، عنوان کرد: انجام اقداماتی از این نوع هم باعث آشنایی به مسائل و نواقص قانونی در روند اجرایی امور شوراهای اسلامی خواهد شد و هم باعث کادرسازی مناسب برای معرفی بانوان توانمند به کانون قدرت می‌شود.

وی ادامه داد: استان اصفهان امکان معرفی بانوانی را در کانون قدرت جامعه دارد که باید از این توان بلقوه به عنوان یک الگوی ملی حمایت شود.