اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

:::آرشیو:::


کد : 1804

در اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده دفترچه عوارض محلی سال 1397 این شهرداری ، پس از تصویب شورای محترم اسلامی شهر به تصویب نهایی استاندار محترم اصفهان (به قائم مقامی وزارت کشور )رسیده و تحت شماره 84008 مورخ 1396/11/2 جهت اجرا در سال 1397 به این شهرداری ابلاغ گردید
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا
@shahreza_municipality