ابلاغ طرح جامع شهرضا

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا ، طرح جامع شهرضا ضمن تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ 15/10/97 از سوی استاندار محترم جهت اجرا به شهرداری شهرضا ابلاغ شد .

:::آرشیو:::


کد : 1849

ابلاغ طرح جامع شهرضا

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا ، طرح جامع شهرضا ضمن تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ 15/10/97 از سوی استاندار محترم جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شد .

آقای مهندس جعفری ، معاون شهرسازی و معماری شهرداری در این خصوص گفت : قرارداد تهیه طرح جامع شهرضا در مورخ4/3/90 توسط اداره کل راه وشهرسازی استان بامهندسین مشاور منعقدگردید که دراین ارتباط بالغ بر 20 جلسه کمیته فنی دراستان برگزار و درجلسه مورخ10/8/94 شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست استاندار وقت مورد تصویب قرار گرفت وجهت تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شد و پس از برگزاری چهار جلسه کمیته فنی درتهران و همچنین بازدید اعضای کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری نهایتاً طرح جامع شهرضا درجلسه مورخ 29/6/95 شورای عالی شهرسازی و معماری مورد تصویب قرار گرفت که باپیگیری های مجدانه مسئولین شهرستان ، درتاریخ 15/10/97  بوسیله استاندار محترم جهت اجرابه شهرداری ابلاغ گردید.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری شهرضا افزود :  در طرح جامع حریم قانونی شهر 20480 هکتار و محدوده قانونی آن 2479 هکتار درنظر گرفته شده وباتوجه به اینکه طرح جامع تنها به  توسعه کالبدی و اقتصادی شهر می پردازد، ضروری است تا با درنظر گرفتن طرح مذکور، طرح تفصیلی مربوطه نیز متضمن جزئیات لازم تهیه گردد.