شهرداری شهرضا

Municipality of Shahreza

{{DateNowPersian}} | {{DateNowMilady}}

پیام شهردار

{{HomeObj.MessageMayor_Object.Titr}}
{{HomeObj.MessageMayor_Object.Comment | characterFilter: 600}}

نقد شایسته

{{item.SenderFlName}}: {{item.Body}}

ارسال دیدگاه

مخاطبین خاص

قوانین شهروندی

نظر سنجی